M E G O Ň K Y

 

Bývalý kamenolom Padyšák v Turzovské vrchovině (slovenské předhůří MS Beskyd) je nalezištěm pískovcových útvarů kulovitého tvaru od vajec až po téměř dokonalé koule. Naleziště bylo odkryto v roce 1988 a jde o největší naleziště kamenných koulí (gulí) v Evropě. V lokalitě se původně nacházelo asi 30 kamenných koulí o průměru 0,3-2,6m, většina však byla městem Čadca darována, odvezena do muzejních expozic anebo rozkradena. Koule z Megoněk o průměru 2,6m je největší kamennou koulí na Slovensku, dost možná ale i na světě. Jeden obdobný nález je znám také z lomu na Motyčance, další se nachází v předpolí lomu v Megoňkách, po okolních lokalitách (např. v Rakové leží pískovcové vejce o průměru asi 2m), dají se najít částečně vypreparované v lese, ojediněle však i v potocích, jak vypadly ze svých pouzder, další jsou v Kornici a ve stěně PR Klokočovské skálie. Jílovcové koule o průměru do 120cm se objevují v korytě potoka Čadečka, ale při poklesu vody se tyto rozpadávají. Výskyt kamenných koulí se váže na ciežkowické neboli bukovecké pískovcové pásmo (podle obce Bukovec, kde byla kulová odlučnost poprvé popsána), táhnoucí se nesouvisle napříč zdejším pohraničím v délce asi 15km. Šířka tohoto pásma je 250-500m. Pískovec je středně až hrubozrnný, křemenný, ojediněle arkózový, šedivé, šedomodré až šedohnědé barvy (při zvětrávání světle hnědé barvy) s křemenitým nebo vápnitým tmelem. V pískovcovém pruhu se nachází nepravidelné polohy slepence o hrubosti 0,5-3m, ojediněle až 5m. Slepenec je tvořen převážně zrny křemene, méně je zastoupen živec a rohovec velikosti do 2cm. Kromě něj se tu nachází ojedinělé polohy slepence o hrubosti 0,5-2m s čočkami exotických hornin, které se v blízkém ani vzdáleném okolí nenachází a jejich původ je neznámý (např. dvouslídová a červená žula, porfýr, šedá ortorula, pararula, křemenec, vápenec a červený i hnědý rohovec). Velikost těchto čoček se pohybuje od 1 do 10cm, ojedinělé do 15cm. Slepence jsou popisovány v bukoveckých vrstvách a je možné je vidět též v opuštěném lomu na Megoňkách. Jedinou záhadou tak zůstává původ pískovcových koulí. Podle konkrétní struktury horniny v kouli a kolem ní lze s určitostí říct jen to, že tyto koule nevznikly rukou člověka a nebyly sem odnikud přivezeny. Nejpravděpodobnější vysvětlení proto je, že jejich vzniku napomohly tektonické pochody. Mimochodem, kamenné koule se nenachází pouze na Slovensku. Koule různého geologického původu i horninového složení můžete vidět např. v Grónsku, Rumunsku, v USA, v Austrálii či na Novém Zélandě. Bývalý lom ve Vyšných Megoňkách o rozloze 0,167ha je od roku 2003 přírodní památkou ve správě CHKO Kysuce.