Č E R T O V Y   S K Á L Y

 

Přírodní památku Čertovy skály tvoří výrazný pískovcový výchoz na úpatí svahu Kopce, v dolní části svahu u soutěsky Lomensko v nadmořské výšce 450-490m, asi 100m od silnice. PP byla zřízena 30.5. 1966 jako Čertovy skály (stěny) a její výměra je 0,15ha. Skalní stěnu tvoří až několik metrů vysoké lavice pískovců uložené těsně nad sebou. Jsou vypreparované ze svahu erozní činností a vypadají jako obrovské kamenné schody. Skalisko je protáhlé v severovýchodně-jihovýchodním směru, celé má délku asi 150m, místy je 6-25m vysoké a široké 2,5-3m s úklonem 70-80°. Množství subhorizontálních i svislých puklin člení stěnu do mohutných, stupňovitě uspořádaných kvádrů. Povrch skály pokrývají drobné tvary zvětrávání jako pseudoškrapy, voštiny, dutiny typu tafoni a skalní výklenky. Tvarovou pestrost skal dále doplňují drobné rozsedlinové jeskyně a pískovcová věž typu palice v jihozápadní části hradby. Hřeben Čertových skal je zvýrazněn hlavně čtyřmi markantně vystupujícími vrcholky. Jsou to Hladká, Čertova stěna, Plochá a nahoře na konci masivu nejvýše položená Kolébka. Skalní blok je téměř bez vegetace, ve štěrbinách a na římsách skalních bloků ojediněle roste borovice lesní, bříza bělokorá, jalovec obecný, bez červený, brusnice borůvka a sleziník severní. Sutě pod skalami osídlila papratka samičí, kapraď samec a hasivka orličí.

Čertovy skály jsou bezpochyby již řadu let nejpopulárnějšími a nejvíce navštěvovanými skalami na Valašsku. Důležitou úlohu tady hraje snadná dopravní dostupnost s možností parkování, občerstvení a poměrně velká koncentrace lezeckých cest na malém prostoru. Skalní bloky jsou intenzívně využívány zkušenými i začínajícími horolezci jako cvičné skály se stovkou vytyčených tras s obtížností 5 až 9+. Dochází tu často ke střetu zájmů mezi ochranou přírody a sportovním i rekreačním využitím lokality. Přímo v chráněném území je také občas provozováno nelegální táboření spojené se zakládáním ohnišť. V důsledku vysoké návštěvnosti dochází v okolí skal k výraznému sešlapu a erozi. Přímo za skalní hradbou prochází také značená turistická stezka. Pod skalami se proto musí udržovat protierozní zábrany. Plochy pod skalami byly v minulosti částečně využívány jako pastviny, nyní leží ladem a zarůstají dřevinami.

 

Čert se ucházel o venkovskou dívku Rozinu, jejíž matka/babička zadala čertovi úkol obrátit tok říčky Seninky v Lidečku proti jejímu proudu, a to dříve, než ráno zakokrhá kohout. Čert skoupil všechny kohouty ve vsi kromě jediného, kterého chytrá matka/babička Roziny ukryla. Čert tedy celou noc nosil balvany k postavení hráze, avšak kohout zakokrhal dřív, než dílo stačil dokončit. Skálu, kterou právě nesl na zádech, upustil čert tam, kde zrovna byl a tak vznikla Jarcovská gula v Jarcové. Nedokončená skalní stěna v Lidečku byla pak pojmenována Čertovy skály.