S V A T O J Á N S K Á   V Ě Ž

 

Vstup: dobrovolné vstupné

Lokalita: kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Nadmořská výška: ?

Celková výška: 72m

Výška vyhlídkové plošiny: 44m

Počet schodů: 211

 

Farní kostel sv. Jana Křtitele byl založen někdy v polovině 14.stol. zároveň se vznikem města Frýdek. První zmínka o něm pochází ale až z roku 1447. I když se přesně neví, kdy a kým byl kostel postaven, nepravidelný svislý oblouk mezi presbytářem (prostor u oltáře) a kostelní lodí naznačuje, že presbytář nynějšího kostela tvořil soběstačný celek, a že takto malý byl prapůvodně frýdecký chrám. Základní kámen Svatojánské věže položila hraběnka Anna, vdova Bruntálská z Vrbna, v roce 1604, ovšem stavba se v nejistých dobách třicetileté války protáhla až do roku 1650. Závěrečné slavnostní usazení kříže na báň kostelní věže se nakonec konalo až o dalších 15 let později, a to 4.9. 1765. Před dokončením byl za faráře Agricoly pořízen roku 1636 velký zvon a roku 1649 byl vysvěcen hřbitov obehnaný zdí, na němž stálo 5 kaplí. Funkci hřbitovní zdi tu částečně plnila i městská hradba. Kostel mnohokráte hořel. Po prvním velkém požáru v roce 1592 byly kostelní zdi zvýšeny a vzniklo jejich nynější zaklenutí. Roku 1673 shořela po zásahu bleskem střecha věže. Největší škody na majetku však napáchal požár ze dne 12.4. 1688, který zničil nejen kostel, ale i faru, školu, částečně zasáhl zámek a frýdecké předměstí. Po tomto požáru byly zdi kostela sníženy do současné podoby, byl pořízen nový oltář, z 5 zničených zvonů byl ulit jeden velký zvon a pořízeny 2 nové. Později k nim přibyly ještě další 2 zvony, z nichž jeden pocházel ze zrušené Růžencové kaple na náměstí. Ve stejném roce nechal tehdejší farář Jindřich Samuel Wolf vybudovat kapli sv. Kříže, kam mínil umístit kříž, jenž stával na spodním konci Hluboké ulice a jako jediný zůstal při velkém požáru nedotčen, přestože vše kolem strávily plameny. I Svatojánskou věž požár zpustošil. Až do roku 1765 ji proto pokrývala jen provizorní plochá střecha. Podobně dramaticky vyhořel kostel ještě 11.4. 1848. Kostelní zvony se tehdy zcela roztavily. Po požáru zakryla Svatojánku dočasná plochá střecha, která tu vydržela až do poslední třetiny 19.stol., kdy ji vystřídala střecha současná. V letech 1875-1876 prošla celá věž rekonstrukcí podle návrhu architekta Bedřicha Schmidta, stavitele vídeňské katedrály sv. Štěpána, při níž získala dnešní novogotický vzhled. Z roztavených zvonů byly ulity nové 3 zvony, ty však padly za oběť 1.sv. válce. Dnes jsou ve věži kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku 3 ocelové zvony s datací 1918, z nichž největší Maria visel původně ve věži nedaleké baziliky minor. Roku 1974 byla špičatá střecha věže pokryta měděným plechem a v roce 1993 započala generální oprava věže, protože začínala pod zvonicí praskat. Příčinou byla jednak nevhodná konstrukce zvonové stolice, kvůli níž vznikaly při zvonění silné otřesy, jednak za to mohly nešetrné bourací práce v okolí kostela. Věž byla stažena ocelovými táhly, a přitom byl opraven i její vnější plášť. Dne 27.5. 2011 ji správce v rámci programu Noc kostelů zpřístupnil také veřejnosti. Po 211 schodech můžete vystoupat až na střechu, jejíž špice ční do výšky 72m. Tam se skrze čtveřici oken otevírá kruhový výhled do kraje. Součástí věže je i vnitřní galerie moderního umění a stálá expozice Pohledy do dějin farnosti Frýdek, která obsahuje několik exponátů z depozitáře frýdecké farnosti, např. fragment pozdně gotického kostelního portálu, barokní pískovcovou plastiku sv. Jana Nepomuckého či malý funkční zvon sv. Barbory z roku 1850. Kostel sv. Jana Křtitele je svým rozsahem klasickou ukázkou farního kostela vystavěného ve stísněném prostředí středověkých měst.