T R A V E R T I N O V Á   K A S K Á D A

Chráněný přírodní útvar travertinová kaskáda vyvěrá ve strmém svahu Tichavské hůrky asi 40m vysoko nad hladinou řeky Tichávky z vrstev vápenitých pískovců. Nedaleko vývěru protéká voda z pramene 1m hlubokou erozní rýhou. Níže po svahu kopce vyhloubila voda koryto v hřebeni pěnovcového valu, který má výšku 1,2m. Na začátku této části koryta, se vytvořily kaskádové prahy. Vysoký obsah uhličitanu vápenatého ve vodě se projevuje srážením travertinu a za desetiletí až staletí vytvořením travertinového koryta, ve kterém teče voda ze studánky několik desítek centimetrů vysoko nad úrovní okolní půdy. Spodní část travertinového koryta se za povodní v roce 1997 se svahem sesunula do koryta rozvodněné říčky Tichávky, kde vytvořila přehradu. Povodňová vlna po protržení této přehrady zdvihla hladinu řeky Lubiny a vytopila domy v Tiché a podél toku Lubiny až do Příbora. Díky vysokému obsahu vápníku ve vodě káva nebo i čaj vařený z této vody má jinou specifickou chuť, někteří místní obyvatelé proto na tuto vodu chodí a využívají ji k přípravě těchto nápojů. Tato oblast je chráněna jako přírodní památka od roku 1988, zaujímá rozlohu 1,26ha a je v nadmořské výšce 340-400m. V horní části na svahu kopce roste listnatý dubohabrový les. V podrostu pod stromy se daří řadě hájovým druhům rostlin a to břečťanu popínavému, hrachoru jarnímu, lýkovci jedovatému aj. V okrajových částech lesa najdeme dobromysl obecnou, jehlici trnitou a ohrožený druh vstavač mužský. Kolem prameniště se daří mechům a řasám, které poskytují útočiště larvě bráněnky.