P Ě N O V C E

Pěnovec vzniká tak, že voda při průchodu horninou rozpouští vápenec, zvláště pokud je v ní přítomen oxid uhličitý. Na povrchu pak stačí oteplení nebo odebrání oxidu uhličitého rostlinami a vznikne vrstva pěnovce. Když jde o usazeninu ve sladkovodních vodních tocích, je to pěnovec. Když je pěnovec vytvořený spojením drobných valounků, je to kalkrusta. Když jde o usazeninu z minerálních pramenů, je to travertin.

Pěnovce jsou světle šedé, žlutavé až červenkavé, většinou výrazně porézní nezpevněné sedimenty. Většinou bývají nevrstevnaté. Díky značné rychlosti srážení vápence může obsahovat i fosilie soudobých organismů, které vápnitý sediment přerostl a udusil. V ČR existují i pěnovcový vodopád a pěnovcový mokřad s vodním sloupcem vysokým jen několik milimetrů. Dříve byly pěnovce využívány zemědělci k hnojení polí a k neutralizaci kyselých půd.

 
 

P Ě N O V C O V É   P R A M E N I Š T Ě

Pěnovcové prameniště se dvěma blízkými drobnými minerálními vývěry se nachází v údolí Nezdoby pod stejnojmenným vrcholem nad obcí Seninka. Pramení v druhém břehu potoka, přímo naproti sirnému pramenu. Asi 20 m nad prameništěm je louka se starou stodolou u zaniklé usedlosti.

 
 

V   H O L C O V Ě

Dva prameny na krátkém přítoku bezejmenného potoka mezi horskými osadami Na Loučkách a U Hříbků nad Růžďkou. Níže položený je neupravený výtok v lesním porostu, výše položený byl upraven a zastřešen v roce 2010 Českým svazem ochránců přírody Valašské Meziříčí s podporou Ministerstva životního prostředí. Pramen, předtím poškozený a zesláblý těžbou dřeva, byl nově zachycen a nyní má stálý průtok, mimo suchá období poměrně silný. Pod studánkou byla rozšířena tůňka, na jejímž odtoku se výrazně sráží pěnovec.

 
 

N A D   H Ř I Š T Ě M

Nad fotbalovým hřištěm v Růžďce je studna s poměrně vydatným přetokem, odkud pak voda stéká strmým betonovým žlábkem do kanalizace pod hřištěm. Voda je silně vápenatá, takže se na žlábku sráží pěnovec.

 
 

U   A R C H I V U

Vodním zdrojem je výtoková trubka nad rušnou ulicí 4.května na Vsetíně. Patrně se jedná o odvodnění prudkého svahu nad budovami. Nad tímto zdrojem jsou 3 studny a výše městská čtvrť Hrabová. Voda ze zdroje je vápenatá, v trubce i na odtokové mřížce se sráží pěnovec.

 
 

V   D O L I N Ě

Drobný pěnovcový pramen nad vycházkovou cestou ve východním úbočí Bečevné za Vsetínem.