K A R O L I N K A

 

Lokalita: město Karolinka, Vsetínsko

Koupání: ne

Tok: Stanovnica

Zatopená plocha: 50,5 ha

Povodí nádrže: 22,8 km2

Celkový objem nádrže: 7,395 mil. m3

Délka hráze v koruně: 391,5 m

Šířka hráze v koruně: 5 m

Výška hráze: 35,5 m

Období výstavby: 1977 - 1985

Aktuální hydrologická situace: ZDE

 

Vodní dílo Karolinka, někdy nazývané též Stanovnice, leží nad městem Karolinka v Javorníkách. Přehrada je napájena horskými potokem Velká Stanovnice a čtyřmi menšími přítoky. Slouží především jako zdroj pitné vody pro Vsetínsko, Zlínsko a Valašsko Kloboucko. Jeho součástí je i úpravna vody. Z toho důvodu zde platí zákaz koupání.

Jelikož štěrkový materiál pro hráz bylo možné těžit z lokalit v údolí Bečvy a Stanovnice převážně pod hladinou podzemní vody, musela se část materiálu ukládat na dočasné skládky, aby se dosáhlo jeho přijatelné vlhkosti, vhodné pro uložení do hráze. Koruna hráze je opatřena vozovkou s betonovou zídkou na návodní straně, sloužící jako zábradlí a vlnolam. Na návodní straně je hráz opevněna hrubým štěrkem prolitým živičným materiálem, vzdušní svah je zatravněn.

Sypaná kamenitá hráz má v koruně výšku 35,5 m, šířku 5 m a délku 391,5 m. V jejím středu je těsnící jádro napojené na betonovou injekční štolu vedoucí v ose hráze. Pod hrází je provedena těsnící injekční clona do odběrné věže, v níž je i strojovna pro ovládání kuželových uzávěrů na vzdušné straně hráze. V kruhové odběrné věži s točitým schodištěm, která je přístupná pouze štolou v hrázi, je umístěno výpustné a odběrné zařízení, jež umožňuje odběr vody pro vodárnu ze 3 výškových úrovní. Spodní výpusti tvoří dvě potrubí o průměru 800 mm vedoucí ze základů věže štolou o délce 208 m do strojovny. V roce 1995 tu byla instalována malá vodní elektrárna s dvěma turbínovými soustrojími. První turbína typu Meta 22 o výkonu 11 kW a maximální hltnosti 37 l/s, druhá je typu Meta 34 o výkonu 45 kW a maximální hltnosti 135 l/s. průměru 10,5 m. Karolinka zajišťuje dodávku surové vody v průměrném množství 250 l/s a minimální průtok pod nádrží 30 l/s. Hned vedle odběrné věže je umístěn samostatný objekt bezpečnostního přelivu kruhového šachtového typu o hloubce 32,8 m. Voda z něj je odváděna dolním patrem výpustné štoly do vývaru pod hrází. Kapacita bezpečnostního přelivu je při maximální hladině 104 m3/s.

Karolinka má plochu povodí 22,8 km2. Rozloha vodní plochy je 50,5 ha a hladina při stálém nadržení má nadmořskou výšku 500 m. Nádrž pojme 7,395 mil. m3 vody, z toho 0,929 mil. m3 je stálé nadržení a zásobní prostor je 5,813 mil. m3. Průměrný dlouhodobý roční průtok činí 0,36 m3/s. Stoletá voda dosahuje 87,4 m3/s.

Projekt vodního díla Karolinka byl povolen Krajským národním výborem v Ostravě v roce 1976. Budována pak byla v letech 1977-1985 na jednom z nejlepších a nejčistších potoků, které se v povodí Moravy nachází. Zkolaudována byla v roce 1987. Stanovnice pramení v horách a natéká do hluboké nádrže, kde se zdržuje dlouhou dobu, ale neprohřívá se. V jejím povodí nejsou téměř žádná lidská obydlí, která by produkovala znečištění či nadbytečné živiny. Vyskytuje se tu vlastně jen roztroušená zástavba. V okolí se nenachází žádné velké zemědělské podniky ani skoro žádný průmysl. Kvůli výstavbě přehrady byly asanovány původní usedlosti převážně zemědělského charakteru. Přestože nádrž neslouží turistům, je vyhledávána milovníky přírody pro svoji scenerii.