F R Y Š T Á K

 

Lokalita: Kostelec u Zlína, Zlínsko

Koupání: ne

Tok: Fryštátský potok

Zatopená plocha: 62 ha

Povodí nádrže: 43,7 km2

Celkový objem nádrže: 2,95 mil. m3

Délka hráze v koruně: 198 m

Šířka hráze v koruně: 5 m

Výška hráze: 13,7 m

Období výstavby: 1935 - 1938

Aktuální hydrologická situace: ZDE

 

Dolnoveská přehrada neboli přehrada Fryšták leží na Fryštáckém potoce jižně od Fryštáku a vznikla v důsledku rozvoje Zlína před 2.sv. válkou, kdy se město stalo průmyslovým centrem regionu a rostly požadavky na zajištění dodávek vody. Hlavním účelem nádrže bylo zásobování skupinového vodovodu Zlín pitnou vodou, kvůli čemuž má přehrada svou odběrnou věž a úpravnu vody. Značný pokles spotřeby vody během 90.let 20.stol. však způsobil, že roku 1996 bylo vodárenské využití díla Fryšták právně zrušeno. Nádrž je však nadále vedena jako vodárenská s tím, že odběry mohou být v případě potřeby obnoveny. Aby však byla i nadále zajištěna potřebná kvalita vody, jsou stanovena ochranná pásma vodního zdroje a okolí nádrže nemůže být užíváno k rekreačním účelům. V současnosti slouží přehrada k zadržení části povodňových průtoků a zajišťuje minimální průtok v potoce pod hrází na 0,015 m3/s. Parametry vodního díla byly projednány a povoleny Okresním úřadem v Holešově v roce 1931, výstavba probíhala v letech 1935-1938 a do provozu bylo dílo uvedeno v roce 1939. Asi 10 let po dokončení byly pozorovány zvýšené průsaky vody pod hrází, jejichž množství se postupně zvyšovalo a vynutilo si provedení dodatečné injektáže v podloží. Přehradní hráz je homogenní, sypaná z místních nepropustných jílovitých hlín. Těsnění hráze je návodní, jílové. Je napojeno na betonovou patu s průchodnou štolou kruhového průřezu o průměru 2,5m. Štola byla původně určena k odvádění odebrané vody z nádrže a před ní byly v nádrži filtrační studny. Později byla využita jako injekční štola. Koruna hráze má délku 198m, šířku 5m, výšku nade dnem 13,7m a částečně po ní vede obslužná komunikace. Návodní svah hráze je opevněn masivními betonovými deskami, vzdušný svah je zatravněn. Nádrž má celkový objem 2,95mil. m3 se zatopenou plochou o rozloze přes 62ha. V nádrži u hráze levého břehu se nachází kruhová odběrná věž, jež umožňuje ovládat i výpustná zařízení. Ve věži se nachází strojovna, přístupná po lávce z koruny hráze. Odběrné potrubí a spodní výpusti se nacházejí v její dolní části a vyúsťují za věží do odpadní štoly pod hrází. Na návodní straně se uzavírají kanálovými šoupátky, pro regulaci vypouštěné vody slouží klínová šoupátka v základní části věže. Odběrná potrubí jsou umístěna ve dvou výškách v návaznosti na aktuální jakost vody. Odpadní štola pod hrází má kruhový průřez o průměru 3,6m a ústí do vývaru pod hrází. Celková kapacita spodních výpustí je 25,5 m3/s. U levého břehu je situován nehrazený bezpečnostní přeliv. Přelivná hrana má délku 32,5m. Na přeliv navazuje spadiště a kaskádový skluz, končící ve vývaru pod hrází. Kapacita přelivu při maximální hladině v nádrži je 79,5 m3/s. Areál přehrady byl 4.7. 1997 rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášen kulturní památkou jakožto významná ukázka pozdní éry zlínského Baťova funkcionalismu.