K O S T E L   S V .   A N T O N Í N A   P A D U Á N S K É H O

 

Dřevěný kostelík stojí na Malé Prašivé v nadmořské výšce 707 m, na vrcholové loučce opodál turistické chaty Prašivá. Dostupný je po několika značených turistických trasách. Na Prašivou sice vede i silnice, ale vjezd je možný pouze na povolenku od zdejšího chataře. Na webu chaty jsou vyznačena všechna záchytná parkoviště.

Kostel byl vybudován z podnětu frýdeckého hraběte Jiřího z Oppersdorfu, prý z vděčnosti za záchranu před rozzuřeným jelenem, který hraběte připíchl parohy ke stromu. První mše se zde konala 5.8. 1640. Nedlouho po svém dokončení byl dne 5.10. 1640 zasvěcen zakladateli jezuitského řádu, sv. Ignáci z Loyoly, jenž byl oblíbeným patronem hraběte. Od roku 1673 je věnován sv. Antonínu Paduánskému, neboť 14.9. téhož roku byl vysvěcen sv. Ignáci z Loyoly kostel v nedalekých Malenovicích.

Kostelík na Prašivé má jednoduchou konstrukci. Na obdélníkovou loď sroubenou z mohutných jedlových trámů navazuje mírně odsazený trojboký presbytář. Nad vchodem se nachází trojúhelníkový štít s malou věží. Celá stavba byla na ochranu před povětrnostními vlivy obita smrkovým šindelem. Stalo se tak poprvé v letech 1753 a 1769. Sakristie a kruchta byly přistavěny až v roce 1779, v roce 1794 byla pořízena kazatelna. Varhany do kostela přibyly v roce 1801. Malá věž pochází z roku 1860 a původně byla cibulovitá. Současnou jehlancovitou podobu nese od roku 1907. V letech 1842-1872 působil na Prašivé farář František Stáhala, který kostel opatřil tehdy neobvyklým bleskosvodem. Zároveň nechal u těšínského malíře Wankeho zhotovit obraz sv. Antonína Paduánského. V době úřadování faráře Jana Kittricha byla položena nová dřevěná podlaha namísto dosavadní cihlové a nákladem těšínského řádu Alžbětinek byly pořízeny nové varhany. Roku 1930 bylo sejmuto vnitřní obložení stěn, přičemž se zjistilo, že roubený plášť kostelíka je značně narušen hnilobou a lesním mravencem. Při restaurování však došlo bohužel k zamalování původní malby provedené ještě farářem Stáhalou.

Prašivá byla po staletí významným poutním místem, za což vděčí právě dřevěnému kostelíku sv. Antonína Paduánského. Na Prašivé se od jeho výstavby konávaly mše a poutě a od roku 1891 se k nim přidaly tzv. tábory lidu. Na tato shromáždění přicházeli řečnit i takové osobnosti jako např. poslanci zemského sněmu slezského. Poutě a tábory lidu přitahovaly obyvatelstvo z dalekého okolí a těšily se mimořádné návštěvnosti. Historické prameny zmiňují až 8000 poutníků na jedné pouti. V roce 1836 požádali obyvatelé Vyšních Lhot, aby byl kostel rozebrán a přenesen do jejich vesnice, kde kostel chyběl, ale obyvatelé okolních vesnic to nedovolili. Po Mnichovské dohodě měl kostel připadnout Polsku. Regionální tisk tehdy vyzval obyvatelstvo k poslední pouti ke svatému Antoníčkovi, jež se konala v neděli 13.11. 1938. Pouť však přerostla v protestní shromáždění proti polskému záboru, proto byly hned druhý den veškeré cenné věci včetně varhan převezeny do bezpečí do kostela v Dobré. V červnu následujícího roku se tradiční pouť konala již ve Vyšních Lhotách za hostincem, neboť poutníkům z Protektorátu byla účast na poutích na Prašivé zakázána. Po obsazení Polska 1.9. 1939 připadla hora Prašivá i s kostelem Německé říši a roku 1940 bylo konání poutí definitivně zakázáno. Na konci 2.sv. války, když Slezskem procházela fronta, byl kostel dne 4.5. zasažen z Raškovic 2x dělostřeleckým granátem. Jeden prorazil stěnu vpravo u vchodu a roztříštil schody na pavlač, druhý proletěl štítem a vyrazil střechou. Oprava proběhla rychle a tak se po 5 letech v roce 1945 znova mohla na Prašivé uskutečnit pouť. Kostelík byl pak ještě několikrát opravován a dnes je pod ochranou památkového úřadu. Kostel je každoročně hojně navštěvován 13.6. v den patrona sv. Antonína, a také o následující neděli. Mimochodem, poutě k tomuto kostelu souvisí s prvopočátky organizované beskydské turistiky.

 

 

        MŮJ TIP

Každý hezký víkendový den přiláká na Prašivou kolem 1000 návštěvníků, kteří pak zůstávají roztroušeni po celém prostranství kostela a chaty. Chcete-li se v létě vyhnout davům, vyjděte si na Malou Prašivou už kolem 8hod. ráno, anebo pak pozdě odpoledne, než chata zavírá.

Dřevěný kostelík je součástí sezónní akce Otevřené brány, kdy je celý den otevřeno a studenti zde poskytují průvodcovské služby.