P U L Č Í N S K É   J E S K Y N Ě

Národní přírodní rezervace Pulčín–Hradisko byla vyhlášena 19.1. 1989 na výměře 72,73ha a jejím účelem je ochrana největšího skalního města v moravské části Karpat. To tvoří až 20m vysoké pískovcové stěny, izolované skalní bloky či plotny, suchý kaňon, kamenná moře, sutě a jeskyně. Nejvýznačnějšími částmi Pulčínských skal jsou Zámčisko, Pět kostelů a Izby zvané též Skalní město. Soubor zdejších podzemních i povrchových pseudokrasových útvarů má vysokou přírodovědnou hodnotu. Dosud bylo zmapováno 5 větších jeskyní a řada dalších drobných jeskyněk suťového či rozsedlinového charakteru, v nichž přebývají netopýři (vrápenec malý, netopýr ušatý, netopýr velký a netopýr brvitý). Kvůli ochraně přírody a také z bezpečnostních důvodů je rezervace přístupná pouze po značených turistických stezkách. Hledat zmiňované jeskyně se proto nedoporučuje.

 
 

V E L R Y B A

Lokalita: Izby

Dostupnost: mimo značený chodník, vstup zakázán

Vstup: bez mříže

Hloubka: 10m

Délka chodeb: 50m

Jde o největší a nejznámější jeskyni v NPR. Speleology bývá nazývána Velryba podle velikosti a tvaru jeskynního profilu, který tohoto mořského savce připomíná. Jinak se jí říká také Hladomorna nebo Pod Kazatelnou I., neboť se nachází právě pod skalním útvarem Kazatelna, asi 180m severně od vrcholu Hradiska. Doširoka otevřený vstup tvoří 8m dlouhá a 3m vysoká rozsedlina orientovaná ve směru západ-východ, před niž je nutné se nejdřív z úrovně svahu spustit. Jeskyně je překlenuta nakupenými skalními lavicemi a zaklíněnými bloky. Na konci úvodní prostory přechází Velryba v systém úzkých chodeb, jež jsou průchozí paralelně se směrem skalní stěny a pokračují k severu. Asi po 8m je chodba přehrazena 5m vysokým skalním stupněm, za nímž několik dalších skalních stupňů končí velmi těsnou plazivkou. Ta vede do největšího dómu jeskyně o rozměrech 7x2,5m. V severním závěru této klesající komory se nachází úzký průlez do puklinové chodby široké jen asi 0,5m a vysoké 4-5m, která po 10m naráží kolmo na rozsedlinu vedoucí východním směrem. Ta však po 12m končí neprůleznými chodbami. Celková změřená délka jeskyně Velryba činí 50m a její denivelace 10m. Ve střední části se nachází drobné sekundární tvary, jež představují vysrážené formy pisolitického sintru. V jeskyni žijí chránění netopýři, proto zde platí zákaz vstupu. V ústí se v zimě objevují ledové stalagmity.

 
 

P O D   K A Z A T E L N O U   II

Lokalita: Izby

Dostupnost: mimo značený chodník, vstup zakázán

Vstup: bez mříže

Hloubka: ?

Délka chodeb: 15m

Pseudokrasová jeskyně Pod Kazatelnou II se nachází na pravé straně stejného skalního srubu jako Velryba. Její tmavý vchod je dobře vidět při odstupu od úbočí. Vstupní otvor o velikosti 0,4x0,6m byl vytvořen rozsednutím skalních bloků a připomíná spíše jezevčí noru. Následuje asi 1,2m široká a 9m dlouhá rozsedlinová chodba mající klesající charakter. Za vchodem vybíhá jižním směrem ještě druhá příčná chodba o délce 5,7m. Dno jeskyně tvoří směs hlín a pískovcové drti.

 
 

H L I N Ě N Á

Lokalita: Pět kostelů

Dostupnost: mimo značený chodník, vstup zakázán

Vstup: bez mříže

Hloubka: ?

Délka chodeb: 25m

Jeskyně se nachází nad sedlem, oddělujícím hlavní hřeben Hradiska od výběžku se skaliskem Pět kostelů. Hledejte ji na dně terénní deprese, plnící funkci psedokrasového závrtu. Chodby Hliněné dosahují délky asi 25m, avšak vstupní otvor mezi zaklesnutými skalními bloky je velmi malý a úzký.

 
 

L Í Z I N K A

Lokalita: Propadlý hrad (Ancona)

Dostupnost: mimo značený chodník, vstup zakázán

Vstup: bez mříže

Hloubka: ?

Délka chodeb: 6m

Menší jeskyně o délce 6m se nachází asi 70m pod suchým skalním kaňonem Ancona. Vstupní otvor je velmi nenápadný a v terénu jej najdete jen velmi těžko.

 
 

D R Á P A L O V Y   Ď Ů R Y

Lokalita: severozápadní část skalního města

Dostupnost: mimo značený chodník, vstup zakázán

Vstup: bez mříže

Hloubka: ?

Délka chodeb: 30m

Jeskyně se nachází na severozápadním okraji skalního města, severně od vrcholu Hradisko. Byla vytvořena na příčné puklině ve skalním pískovcovém bloku. Původní puklina, která je na povrchu široká 10-40cm, byla ve spodní partii postupně rozšiřována a prohlubována sufózními procesy. Jeskyně dosahuje místy šíře 1m. Kapkovitý a hruškovitý profil jeskyně v nejníže položených částech přechází v zúžený trojúhelníkový tvar. Dno vyplňuje nevyklizený pískový sediment s nánosem listí z povrchu. V místě křížení puklin vznikly větší podzemní prostory. Jeskyně má 3 vertikální vstupy o hloubce 4-5m a ve spodní části vstup do těžko průlezném profilu. Celková délka průlezných prostor je asi 30m.

 
 

M I K I T O V A   J E S K Y N Ě

Lokalita: západní část skalního města

Dostupnost: mimo značený chodník, vstup zakázán

Vstup: bez mříže

Hloubka: 5,5m

Délka chodeb: 7m

Jeskyně byla objevena při otvírkových pracích v roce 2015. Jedná se rozsedlinovou jeskyni s propasťovitým charakterem o celkové hloubce 5,5m a délce průlezných částí 7m. Jeskyně byla vytvořena na puklině ve směru 240°. Vstupní vertikála má profil 40×60cm a hloubku 4m.

 
 

J E S K Y N Ě   J U R A

Lokalita: západní část skalního města

Dostupnost: mimo značený chodník, vstup zakázán

Vstup: bez mříže

Hloubka: 4m

Délka chodeb: 5,5m

Jeskyně byla objevena při otvírkových pracech v roce 2015. Má délku 5,5m a hloubku 4m. Leží jen 10m severozápadně od Mikitovy jeskyně.

 
 

Z B O J N I C K Á

Lokalita: mezi Zámčiskem a Propadlým hradem

Dostupnost: po lesní cestě

Vstup: volný

Hloubka: 0m

Délka chodeb: asi 2m

Jedná se o jeskyni s doširoka otevřeným vstupním portálem, který se nachází v osamoceném skalisku nedaleko lesní cesty, po níž se v zimě chodí k ledopádům. Její vchod se zaklenutým stropem je vidět už z dálky. Interiér připomíná komoru a má téměř rovné suché dno. Jeskyně mohla být ideálním nocovištěm pro zbojníky, proto se jí říká Zbojnická.

 
 

D A L Š Í   P U L Č Í N S K É   J E S K Y N Ě

Udírna

Netopýrna

Ledový výklenek

V Anconě I

V Anconě II

Izby I

Izby II

Izby III

Pod balvanem I

Pod balvanem II

Vinkl

Abri