H R A D   N O V Ý   Š A U M B U R K

 

Terénní pozůstatky vojenské pevnosti jsou situovány na příkrém kopci nad Podhradní Lhotou a nabízí hezký výhled do kraje. Vstup je volný.

Nákresy odborníků představují hrad Nový Šaumburk, řečený též Zubříč nebo Bašta, jako vojenský objekt, stojící na holém strmém kopci, kde limitovanému prostoru vévodí pár strážních věží a dva okruhy valu. Nízké dřevěné obytné budovy byly pravděpodobně situovány vně hradeb, u rybníčku v sedle při příjezdové cestě. Vojáci zde přebývali, pokud nebyli zrovna ve službě. Zpustlý rybník zvaný Kolečko se nachází vpravo od vyšlapané stezky a zaniká spolu s hradem. Zatímco se sem ještě před 15 lety chodily koupat místní děti, dnes zanesenou vodní plochu poznáte jen podle vodomilné vegetace. Uměle vytvořená vodní nádrž mívala prý rozměry 20x10m. V jejím okolí se skutečně nalezly důkazy o osídlení trvalejšího rázu. Nad rybníkem začíná první terénní val a je tu místo, kde vnější a vnitřní val měly k sobě nejblíž. Přístupová cesta zabočovala v tomto místě doleva, kde širší pozvolný terén umožňoval postavit zeď a vstupní bránu s první baštou, načež jste se z prvního nádvoří dostali druhou branou na druhé nádvoří a tady vojáci z druhé bašty vyhlíželi dolů na úboční cestu. Hloubku vnitřního obranného příkopu překonával dřevěný most. Nahoře byl pak vstup do samotného jádra hradu, jehož obvod byl obehnán vysokou zdí, uprostřed byl asi malý dvorek a v tělese hradeb další věže. O archeologický průzkum hradu se v letech 1977-1991 zasloužil PhDr. Jiří Kohoutek, CSc z Ústavu archeologické péče Brno. Ten změřil, že se Nový Šaumburk rozkládal na ploše ve tvaru nepravidelného oválu s délkou 50m a šířkou 30m, první val s příkopem dosahuje hloubky až 5m a šířky až 20m, a val před ním má místy výšku přes 3m. V areálu hradního jádra se dochovaly nepatrné zbytky obvodové hradby z lomového kamene a stopy po průjezdní hranolové branské věži. Vladycký hrádek Nový Šaumburk byl postaven patrně na přelomu 13. a 14.stol. nebo počátkem 14.stol. biskupským purkrabím (kastelánem) Mikulášem z Choryně řečeným též Mikuláš ze Šaumburka, biskupským číšníkem, později válečníkem a diplomatem, jenž v té době sídlil na „starém“ Šaumburku. Předpokládá se, že Nový Šaumburk měl buď vojensky chránit hlavní hrad, určený spíše k úředním aktivitám, nebo ho ve správě panství nahrazoval. Oba hrady každopádně sdílely svůj osud. Koncem 14.stol. zajížděl na Šaumburk olomoucký biskup Mikuláš z Riesenburka (1388-1397) uzavírat smlouvy či urovnávat spory. V důsledku pustošení během domácí války mezi moravskými markrabaty Joštem Moravským a Prokopem Lucemburským se však olomoucké biskupství dostalo do neutěšené finanční situace a nový biskup Jan XI. Mráz (1398-1403) tak musel s papežem Bonifácem IX. řešit jak exkomunikaci Prokopa, tak finanční půjčku na boj s Joštem, který však biskupa v roce 1400 vyhnal z Moravy do úkrytu na hradě Mírově, kde 22.7. 1403 zemřel. Novým majitelem hradů Šaumburk, Nový Šaumburk a města Kelč se tak stal biskupův věřitel Herš Smetana z Modřic, ale to jen do chvíle, než nový olomoucký biskup Ladislav z Kravař zvaný Lacek díky bohatství vlastní rodiny zastavené majetky církve vykoupil. Roku 1406 jde hrad nicméně opět do zástavy Jindřichovi z Bystřice za zapůjčenou sumu 200 hřiven grošů. Od roku 1416 měl hrad v zástavě konfliktní vladyka Zikmund z Bítova u Bílovce. Jeho syn Mikuláš zneužil sídlo k vlastním loupežným výpravám, a tak se moravský zemský hejtman Jan Tovačovský z Cimburka rozhodl Nový Šaumburk za 650 hřiven grošů v roce 1451 odkoupit a zbořit. Hrad byl pravděpodobně později obnoven, jeho zkázu nicméně dovršilo uherské vojsko během česko-uherských válek v 60.-70.letech 15.stol. Archeologové potvrdili, že ve 2.pol. 15.stol. hrad Nový Šaumburk řečený Zubříč již nebyl funkční. Jelikož se navíc nacházel blízko vesnice, posloužil obyvatelům jako levný zdroj stavebního materiálu, a proto z něj taky moc nezbylo. Z celého objektu se zachovalo jen pár buřinou zarostlých slepených kamenů, jež se ztrácí v neudržovaném rumišti rozpadlého hradu. Dobře patrný zůstal jen hluboký příkop s valem po obvodu areálu, kudy také vedou četné vyšlapané chodníčky.