L U D K O V I C E

 

Lokalita: obec Ludkovice, Luhačovicko

Koupání: ne

Tok: Ludkovický potok

Zatopená plocha: 12,43 ha

Povodí nádrže: 13,02 km2

Celkový objem nádrže: 0,69 mil. m3

Délka hráze v koruně: 181,2 m

Šířka hráze v koruně: 4,72 m

Výška hráze: 15,15 m

Období výstavby: 1965 - 1968

Aktuální hydrologická situace: ZDE

 

Vodní nádrž Ludkovice byla postavena nad obcí Ludkovice v letech 1965-1968. Přehrada slouží k odběru pitné vody pro skupinový vodovod Luhačovice a pro trvalé zajištění minimálního průtoku v potoce pod hrází. Je jednou z nejmenších nádrží v povodí Moravy. Plocha povodí Ludkovic činí 13,02 km2 s průměrným dlouhodobým ročním průtokem je 0,093 m3/s. Nádrž má zatopenou plochu 12,43 ha, celkový objem 0,69 mil.m3, z toho je stálé nadržení 0,085 mil.m3, zásobní prostor 0,498 mil.m3 a retenční 0,107 mil.m3.

Přehrada Ludkovice byla vybudována v 60.letech 20.stol., kdy se hledaly nové zdroje vody pro region Luhačovic. Jelikož měla sloužit vodárenským účelům, byl pro její výstavbu vybrán Ludkovický potok, jehož povodí je většinou zalesněné a bez soustředěné zástavby. Rozhodnutí o povolení stavby vydal Okresní národní výbor v Gottwaldově (Zlín) v prosinci 1962. Samotná výstavba pak probíhala v letech 1965-1968 podle projektové dokumentace. Zkušební provoz trval relativně dlouho, až do roku 1975, kdy bylo dílo uvedeno do trvalého provozu. Pro udržení dostatečné čistoty tohoto zdroje povrchové vody byla v povodí nádrže stanovena ochranná pásma. Veškerá manipulace s vodou na vodním díle se děje pomocí jediného sdruženého funkčního objektu u pravého břehu hráze, jenž slouží k odběrům vody, k vypouštění vody z nádrže a k převádění povodňových vod přes bezpečnostní přeliv. Ve 3 výškových úrovních jsou zde ve sdruženém funkčním objektu umístěny vodárenské odběry, kterými lze podle okamžité jakosti vody v nádrži přizpůsobit úroveň odebírané vody. Odběrná potrubí mají průměr 300 mm a jsou uzavíratelná šoupátkovými uzávěry. Spojená potrubí odvádí odebranou vodu do úpravny vody, nacházející se na kraji obce Ludkovice. K vypouštění vody slouží spodní výpusti o průměru 600 mm s celkovou kapacitou cca 7 m3/s. Na potrubí spodních výpustí je napojeno samostatné potrubí o průměru 200 mm pro asanační průtok. Uzávěry spodních výpustí se ovládají z ovládacího panelu v horní části sdruženého funkčního objektu nebo přímo ze strojovny sdruženého funkčního objektu. Funkční objekt má zajímavý půlkruhový přeliv s půdorysným poloměrem 5 m, kterým za povodní přepadá voda do spadiště a je odváděna skluzem do odpadní štoly dlouhé téměř 39 m a dále do vývaru pod hráz. Bezpečnostní přeliv může při maximální hladině převést celkový průtok cca 47 m3/s.

Hráz byla vybudována jako zemní sypaná z místních hlinitých štěrků. Těsnění hráze zajišťuje jílovitá vrstva na návodní straně, krytá dvojvrstvým filtrem a kamenným pohozem. Sklon návodního svahu je 1:3,5, vzdušní svah je strmější. Jílovité těsnění na návodní straně je zavázáno až do vrstev jílovců a pískovců v podloží, kde byla také provedena injekční clona do hloubky asi 35 m. Hráz je přímá, délky 181 m a výšky přes 15 m nade dnem údolí. Na koruně hráze je obvyklá obslužná komunikace a na návodní straně betonová zídka sloužící jako zábradlí a současně jako vlnolam. Šířka koruny hráze je 4,72 m. Koruna hráze je na kótě 285,55 m.n.m.