K O S T E L   P O V Ý Š E N Í   S V .   K Ř Í Ž E

 

Polodřevěný kostel v Rybí se nachází v centru obce, poblíž odbočky do Závišic. Přesná doba založení kostelíka není známa. Traduje se údaj o konci 14.stol. či začátku 15.stol., v písemných pramenech je doložen teprve až v 17.stol. Za třicetileté války byl kostel 3x vážně poškozen, nejprve v roce 1624 polskými kozáky (patrně byl vypálen i s osadou) a poté v letech 1642 a 1648 Švédy. V 2.pol. 17.stol. byl kostel radikálně přestavěn. Z původní stavby zůstaly jen holé zdi a k dostavbě se použilo snadno dostupného materiálu - dřeva. Tímto zásahem vznikla zajímavá stavba, nesoucí jak prvky gotiky, tak lidové architektury. V roce 1815 byl kostelík renovován. Tehdy proběhly výraznější stavební úpravy a k epištolní straně lodi byla přistavěna obdélníková předsíň kryjící boční vchod. Na zděném štítu s podlomením naleznete štukový reliéf se stylizovanou trnovou korunou a nápisem IHS 1846. V tomto roce nabyl rybský kostel svou dnešní podobu. V západní části kostelní lodi se objevila dřevěná kruchta s balustrovanou poprsní, sluneční hodiny nad jedním z bočních vchodů či výzdoba interiéru ve stylu lidového baroka. Zajímavým prvkem je dvojitý železný cyrilometodějský kříž na věži, který byl v roce 1868 stržen velkou vichřicí a nahrazen přesnou kopií. Ve stejné době byl zhotoven také nový svatostánek na hlavním oltáři. Kostel v Rybí představuje opačnou tendenci oproti postupné náhradě dřevěných kostelů zděnými. Starší zděná středověká stavba byla totiž v období po třicetileté válce upravena a doplněna dřevěnými konstrukcemi - zděná gotická klenba byla nahrazena trámovým stropem a zjednodušena byla i střešní konstrukce pokrytá šindelem. Část obvodu kostela obtáčí pultovou šindelovou stříškou překrytá podsíň. Kostel tak budí dojem stavby polodřevěné, ačkoliv má stěny postaveny z kamene. Kostel i okolo se rozkládající hřbitov hřbitov byly vyhlášeny za chráněnou kulturní památku.