K O S T E L   S V .   M I K U L Á Š E

 

Malý dřevěný kostel sv. Mikuláše patří mezi jedny z nejcennějších roubených sakrálních staveb v regionu. Nachází se v centru malé podhorské obce Nýdek. Kolem byl již v 16.stol. umístěn původně evangelický hřbitov. Jeho areál je volně přístupný, kostel jen v době bohoslužeb. Kostelík byl založen roku 1576, kdy si jej vystavěli místní protestanti, aby nemuseli docházet do vzdáleného farního kostela ve Vendryni. Konaly se zde jen občasné bohoslužby. Původní kostelík či spíše kaple byla velmi malá, krytá šindelem. V nízké věži visel renesanční zvon s latinským nápisem Jezus Nazarenus rex Judaeorum, pocházející patrně již z roku 1581, jenž se dochoval dodnes. Z doby založení kostela se zachovala bíle pomalovaná deska z lipového dřeva, která krom citací z Bible zmiňuje i fakt, že stavbu vybudovali Nýdečané svým nákladem za časů fojta Walka Rykaly a jeho bratra Tomáše. V majetku protestantů zůstal až do 21.3. 1654, kdy jej získali katolíci. Nicméně ještě v roce 1688 bylo shledáno, že se v něm tajně scházejí evangelíci. Na hlavním oltáři byl v roce 1757 umístěn obraz patrona kostela, sv. Mikuláše. V roce 1798 byl nýdecký kostel natolik zchátralý, že musel projít generální opravou a při té příležitosti byl přestavěn. Dostal podezdívku, střecha a věž byly oproti původnímu stavu podstatně sníženy. V roce 1894 byl kostel za faráře Antonia Olszaka znova důkladně opraven. Obnovením kostela byl pověřen těšínský stavitel kamenec. V roce 1910 byl nahrazen šindel na střeše eternitem. Další velká rekonstrukce z roku 1934 dala kostelíku nynější vzhled. Roku 1977 byl rekonstruován interiér kostelíka. Poslední velkou úpravou prošel v roce 2005, kdy mu byla vrácena šindelová krytina. Kostelík má půdorys obdélníka s pravoúhle zakončeným presbyteriem. Severní část presbyteria je rozšířena do boku sakristií, která z obrysu mírně vystupuje. Loď a presbyteriální část jsou od sebe výškově rozlišeny jednoduchými sedlovými střechami pokrytými štípaným šindelem. V průčelí kostela je v ose stavby umístěna malá vstupní předsíň. Trojúhelný štít je ukončen k průčelí stavby zalícovanou menší čtverhrannou věží ukončenou jehlancovou střechou. Vnější stěny kostela jsou pokryty dřevěnými deskami. Okna a dveře lemují okrasné, žlutou barvou zvýrazněné špalety. V interiéru zaujme dřevěná kruchta nesená čtyřmi sloupy a opatřená poprsní, zdobenou dřevěnými soustruženými kuželkami. Jinak je vybavení velmi prosté. V lodi naleznete soubor 14 jednoduchých lavic pro farníky. O hřbitově v tomto místě je první zmínka z roku 1550.