H R Á D E K   U   P Ř Í L E P

 

Reliéfní pozůstatky neznámého raně středověkého hradu byly objeveny na kopci Hrádek u Přílep. Jeho předhradím prochází modrá turistická značka.

Jde o hodně starý malý hrádek rozložený na vrcholku zalesněného kopce, o němž neexistují žádné písemné zmínky. Něco společného s ním mohl mít Jindřich z Přílep, který roku 1272 provedl obchod s biskupem Brunem ze Schauenburku, kdy si mezi sebou z praktických důvodů vyměnili pro Jindřicha příliš vzdálený hrad Zubříč neboli Nový Šaumburk nad Rajnochovicemi a pro Bruna příliš vzdálený hrad na kopci Lysina nedaleko Přílep. V té době už Hrádek u Přílep téměř s jistotou nebyl v provozu. Definitivně zničen byl nejspíš za husitských (1419-1434) nebo česko-uherských (1466-1478) válek. Tři strany areálu, jenž má víceméně tvar výseče o rozměrech 75x85m, tvoří souvislá hrázka zbylá po základech opevnění. Ve „špici“, a zároveň v nejvyšším bodě výseče stálo obytné jádro hradu se zesíleným náspem, jež jihozápadním směrem terasovitě přecházelo v rozšířený dolní hrad. Velká terasa je dodnes vyznačena hrázkou. Na jižní straně výseče naznačuje terén přítomnost jakýchsi objektů a také sem musela ústit přístupová komunikace, protože severní strana hradu byla obepnuta až příliš strmým svahem. Ten je navíc v zátylku jádra v odstupu asi 37m přepažen valem. Archeologické nálezy keramiky potvrzují raně středověkou příslušnost lokality, nějaké opevněné hradiště se zde však mohlo nacházet už v eneolitu. Absencí zdiva a hlavně utvářením nebyl Hrádek u Přílep typickým středověkým hradem. Může tak spadat do přechodového období mezi érou dřevěných strážných tvrzí a érou zděné světské architektury. Nelze vyloučit, že sídlo zaniklo opuštěním.